Bijdrage van Dimence Groep

Terugblik Rvb op 2014

Het jaar 2014 kende veel uitdagingen en was daarmee een spannend jaar. In de ggz waren de veranderingen nog nooit zo groot en complex in zo’n korte tijd. Voor de Dimence Groep betekende dit alle hens aan dek om te anticiperen op alle transities en transformaties.

Achter de grote stelselwijzigingen die de afgelopen jaren in de ggz in Nederland zijn doorgevoerd, gaan – naast economische en politieke motieven – ook maatschappelijke veranderingen schuil. Deze veranderingen komen tot uiting in de manier van denken in en over de ggz. De denkrichting verschuift geleidelijk van verzorging (‘de verzorgingsstaat’) naar participatie (‘de participatiesamenleving’). In de ggz uit zich dit in een andere kijk op patiëntenzorg. Goede patiëntenzorg is niet alleen gericht op ziekte en beperking, maar juist ook op de aanwezige kwaliteiten en competenties. Dit vergt een contextuele benadering van zorg en impliceert ook dat goede zorg in de ggz gekenmerkt wordt door een actieve inzet tegen stigmatisering.
 
Vanuit de Dimence Groep is goed nagedacht en gewerkt aan een toekomstbestendige organisatievorm, die aansluit bij de maatschappelijke en – marktontwikkelingen. Als antwoord hierop hebben we op 1 januari 2014 de Dimence Groep opgericht. De dochterstichtingen van de Dimence Groep staan voorop naar patiënt en markt, de Dimence Groep is daarbij ondersteunend en faciliterend. Anderzijds zijn de stichtingen en de Dimence Groep op het niveau van visie en waarden goed verbonden waardoor de Dimence Groep meer is dan de som der delen.

Stichting Mindfit
De Dimence Groep heeft met de oprichting van Mindfit in 2012 duidelijk geanticipeerd op de komst van de Basis ggz, maar ondanks dat is het ook voor Mindit een pittig aanloopjaar geweest. Het is goed om te constateren dat haar inhoudelijk concept en zelforganisatie in lokale kringen revolutionair zijn voor de Nederlandse ggz. Onze inzet is erop gericht om deze unieke positie in 2015 verder te verzilveren en tevens een duidelijke groei van het volume te realiseren, inclusief groei in de buitengebieden.

Stichting de Kern, Stichting WijZ en Jeugd ggz
Ook voor deze drie stichtingen is er in 2014 veel veranderd. Om te beginnen is per 1 januari 2014 WijZ onderdeel van de Dimence Groep geworden. De activiteiten van WijZ sluiten goed aan bij die van de andere stichtingen en bij de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen. Voor WijZ en De Kern geldt daarnaast dat ze zich moeten voorbereiden op alle veranderingen in het sociale domein en daarover in de diverse gemeenten actief het overleg voeren. Datzelfde geldt zeker ook voor Jeugd ggz die zich in 2014 al enthousiast heeft gepresenteerd naar de gemeenten waar ze actief is.

Stichting Dimence
De invoering van de Basis ggz maakte het noodzakelijk om voor de specialistische ggz van de stichting Dimence opnieuw de vragen te stellen ‘voor wie zijn wij er?’ en ‘waar zijn wij van?’. Onder leiding van de directies is met betrokkenheid van velen een project uitgerold om te komen tot een antwoord op deze en andere vragen te komen. Aan het einde van 2014 heeft de raad van bestuur besloten om een traject te starten om tot heroriëntatie op de organisatiestructuur en besturing van de Stichting Dimence te komen, passend bij het genoemde inrichtingsplan. Los van de organisatorische veranderingen is er inhoudelijk ook veel tot stand gebracht. Er is stevig ingezet op de ontwikkeling van Intensive Home Treatment (IHT), waarbij Dimence tot de landelijke koplopers behoort. In de loop van het jaar viel te vieren dat aan Dimence het tweede TOPGGz predicaat is toegekend, ditmaal voor het Specialistisch Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen. Bij de landelijke competitie in het kader van Gastvrijheidszorg met Sterren behaalde de locatie Rielerenk in Deventer een mooie tweede plaats in de categorie ggz.

Stichting Transfore
In 2014 zijn vanuit Transfore veel activiteiten ontplooid om vanaf 2015 in de volle breedte te kunnen opereren. Naast de al bestaande forensische poliklinieken in Deventer, Zwolle en Almelo en de forensische psychiatrische afdeling (FPA) op het Brinkgreven terrein in Deventer is er ook uitbreiding gevonden in Almelo en Balkbrug.
In de nieuwbouwlocatie Westerdok in Almelo zal begin 2015 een FPA worden geopend en daarnaast zijn we erin geslaagd om huisvesting voor een forensisch psychiatrische kliniek (FPK) op het terrein van Veldzicht te realiseren. Op deze wijze kan een, waar mogelijk ambulant, forensisch netwerk in de provincie Overijssel worden gebouwd. Met een groot aantal partijen is en wordt hierbij gesproken over samenwerking.

‘tCentrum
In het voorjaar van 2014 heeft de raad van bestuur vastgesteld dat door alle externe veranderingen het concept van ‘tCentrum onvoldoende mogelijkheden en perspectief biedt op een gezonde exploitatie. Er is daarom besloten ‘tCentrum te laten fuseren met Dimence en op deze wijze de activiteiten op te laten gaan in een groter verband. De afwikkeling en implementatie hiervan zal begin 2015 zijn gerealiseerd.

Stichting Dimence Groep
In 2014 is er uitgebreid aandacht geweest voor de kostenstructuur van de Dimence Groep en de stichtingen. Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de overheadkosten en –formatie van de Dimence Groep ten opzichte van vergelijkbare instellingen relatief hoog liggen. De raad van bestuur heeft een taskforce ingesteld die de afwijkingen heeft geanalyseerd en acties ingezet om tot reductie te komen. De eerste resultaten hiervan waren in 2014 al zichtbaar. In dit kader heeft de raad van bestuur tevens besloten tot een heroriëntatie op de organisatiestructuur en besturing van de ondersteunende diensten. Dit proces zal in 2015 tot besluitvorming en implementatie leiden.

Vertrek Sybren Bangma
Begin juni 2014 nam Sybren Bangma, na een lange carrière in de geestelijke gezondheidszorg (waarvan 26 jaar als bestuurder) afscheid van de Dimence Groep. Sybren Bangma heeft met grote inzet en betrokkenheid leiding gegeven aan de Dimence Groep en haar rechtsvoorgangers en zich altijd met veel energie ingezet voor onze patiënten. Op 5 juni heeft hij tijdens een drukbezochte receptie een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Overlijden Peter Bournas
In december 2014 werden wij overvallen door het plotselinge overlijden van onze regiodirecteur Peter Bournas. Hij was de drijvende kracht achter het Planetree-concept en de nieuwbouw van Westerdok in Almelo, samen met zijn collega directeur zorg Arnoud Jansen. Met Peter Bournas hebben we een gedreven, loyale en humorvolle collega verloren.

Publieksversie jaarverslag
Binnen alle stichtingen van de Dimence Groep is het afgelopen jaar veel gebeurd. Met deze publieksversie van ons jaarverslag geven wij u graag een kijkje in onze organisatie. Aan de hand van verschillende verhalen, mooi beeldmateriaal en onze belangrijkste jaarcijfers, schetsen we u een beeld van alle ontwikkelingen binnen de Dimence Groep in het afgelopen jaar. Om de maatschappelijke veranderingen bij te houden, zijn we leniger en flexibeler dan ooit. Daarbij is het ons in 2014 gelukt om de rust en het geduld te hebben om niet met alle winden mee te waaien, maar dicht bij onze overtuigingen en kernkwaliteiten te blijven. Een prachtige prestatie. Anderzijds is het net als bij beleggen: ‘resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’. Strategisch inspelen op de veranderingen, geeft vertrouwen dat we ook 2015 weer tot een succes kunnen maken. Natuurlijk vooral vanwege de inzet van fantastische medewerkers die zich onverminderd inzetten om de beste zorg te leveren aan onze patiënten, cliënten en klanten.


Ernst Klunder en Herma van der Wal
Raad van bestuur Dimence Groep

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.